Przedsiębiorczość imigrantów z Dalekiego Wschodu w Polsce

834

Od kilku lat w Europie toczona jest ożywiona dyskusja na temat imigracji z krajów Afryki i Bliskiego Wschodu. Debata momentami jest niezwykle gorąca i skupia na sobie uwagę całej opinii publicznej. Z tego powodu często zapominamy, że do Europy przybywają ludzie z praktycznie każdego zakątka świata, wywodzący się z różnych kultur oraz posiadający niejednolity system wartości. Warto wiedzieć o nich więcej. Z tej potrzeby narodził się projekt Przedsiębiorczość imigrantów z Dalekiego Wschodu w Polsce.

Zjawiska migracyjne budzą coraz większe zainteresowanie i są analizowane z rozmaitych perspektyw, również takich uwzględniających ekonomiczną stronę procesów migracji. W Polsce jednak ciągle nieliczne są opracowania przedstawiające przedsiębiorczość migrantów, zwłaszcza tych, którzy przyjeżdżają do Polski. Jedną z przyczyn może być to, że w Polsce imigranci stanowią ciągle relatywnie niewielką grupę – poniżej 1% populacji. Grupa ta jednak rośnie i jest coraz bardziej zróżnicowana. W Polsce, poza imigrantami z krajów sąsiednich (np. Ukrainy), coraz częściej można spotkać także osoby pochodzące z krajów odległych geograficznie i kulturowo, na przykład z Azji. Właśnie one często decydują się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Grupy imigrantów pochodzących z Dalekiego Wschodu zostały wybrane do projektu ze względu na rosnącą liczebność (np. Wietnamczycy są jedną z najliczniejszych grup obcokrajowców w Polsce), dystans kulturowy, jaki dzieli je z Polską, a także stwierdzoną w innych krajach (np. USA) dużą skłonność do zakładania własnych firm. Są to jednak społeczności zintegrowane i często dość zamknięte, stąd wiedza o nich jest stosunkowo niewielka.

Zbadanie zachowań przedsiębiorczych imigrantów z Dalekiego Wschodu w  Polsce jest zadaniem zespołu multidyscyplinarnego naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, działających pod kierownictwem profesor Beaty Glinki. Zespół badawczy powołany do realizacji projektu ma w tych społecznościach kontakty i doświadczenia badawcze.

Projekt rozpocznie się od przeprowadzenia 65 wywiadów z przedsiębiorcami pochodzącymi z różnych krajów i reprezentującymi pierwsze oraz drugie pokolenie imigrantów. Wyniki uzyskane w pierwszej części projektu posłużą do sformułowania hipotez, które następnie zostaną zweryfikowane w badaniu ankietowym. Dzięki temu uzyskana zostanie dogłębna wiedza dotycząca badanych grup. Możliwe będzie również porównanie ich pomiędzy sobą pod względem rodzajów podejmowanych działań przedsiębiorczych, strategii, kompetencji kulturowych.

Rezultatem badań będzie opis wzorów działań przedsiębiorczych imigrantów, ich uwarunkowań, oraz znaczenia dla procesów integracji ze społecznością kraju przyjmującego (w tym wypadku Polski). Ta pogłębiona wiedza może pomóc w społecznej i ekonomicznej adaptacji migrantów do warunków kraju przyjmującego, a w dalszej perspektywie – może być źródłem wskazówek dla polityki migracyjnej.

Portal Puls Azji jest partnerem tego nowatorskiego przedsięwzięcia naukowego. Na naszych łamach, w specjalnie przygotowanej zakładce, znaleźć można szczegółowe informacje o projekcie, pytaniach badawczych na które on odpowiada, a także sylwetki naukowców realizujących projekt. Tam także będą ukazywały się wiadomości dotyczące postępów w realizacji prac badawczych, do śledzenia których zachęcamy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here