Finansowany przez NCN projekt ma na celu dogłębną charakterystykę działań przedsiębiorczych podejmowanych w Polsce przez imigrantów z Dalekiego Wschodu: Wietnamu, Chin, Indii, Korei Południowej i Filipin.

Zjawiska migracyjne budzą coraz większe zainteresowanie i są analizowane z rozmaitych perspektyw, również takich uwzględniających ekonomiczną stronę procesów migracji. W Polsce jednak ciągle nieliczne są opracowania przedstawiające przedsiębiorczość imigrantów, zwłaszcza tych, którzy przyjeżdżają do Polski. Jedną z przyczyn może być to, że w Polsce imigranci stanowią ciągle relatywnie niewielką grupę – poniżej 1% populacji. Grupa ta jednak rośnie i jest coraz bardziej zróżnicowana. W Polsce, poza imigrantami z krajów sąsiednich (np. Ukrainy), coraz częściej można spotkać także osoby pochodzące z krajów odległych geograficznie i kulturowo, na przykład z Azji. Właśnie one często decydują się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Projekt realizujemy w zespole złożonym z pracowników Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu) z pomocą studentów i doktorantów tych uczelni.

Projekt finansowany ze środków NCN (UMO-2016/21/B/HS4/00767)

Grupy imigrantów pochodzących z Dalekiego Wschodu wybraliśmy do projektu ze względu na rosnącą liczebność (np. Wietnamczycy są jedną z najliczniejszych grup obcokrajowców w Polsce), dystans kulturowy, jaki dzieli je z Polską, a także stwierdzoną w innych krajach (np. USA) dużą skłonność do zakładania własnych firm. Są to jednak społeczności zintegrowane i często dość zamknięte. Konsorcjum powołane do realizacji projektu  ma w tych społecznościach kontakty i doświadczenia badawcze. Nasz projekt ma wypełnić istniejącą lukę badawczą i przyczynić się do pogłębienia wiedzy na temat imigrantów.

W badaniach poszukujemy odpowiedzi, między innymi, na następujące pytania:

  • Jaka jest specyfika działań przedsiębiorczych podejmowanych przez imigrantów?
  • Jakie są główne motywy rozpoczynania działalności gospodarczej i jakie rodzaje działalności są najczęściej wybierane?
  • Jak przedsiębiorcy imigranci definiują swoje rynki i klientów? Co decyduje o wyborze pomiędzy koncentracją na rynku etnicznym a obsługą klientów lokalnych (lub międzynarodowych)?
  • Jaka jest rola społeczności etnicznych a jaka lokalnych w działaniu przedsiębiorców? W jaki sposób imigranci – przedsiębiorcy budują relacje ze społecznościami lokalnymi?
  • W jaki sposób imigranci radzą sobie z różnicami kulturowymi, instytucjonalnymi i ekonomicznymi? Jakie czynniki kształtują ich międzykulturowe kompetencje?
  • Jakie różnice występują pomiędzy różnymi grupami i pokoleniami imigrantów w podejściu do prowadzenia biznesu, rozpoznawania szans, tworzenia planów rozwojowych?

W projekcie łączymy metody jakościowe i ilościowe. Rozpoczynamy od przeprowadzenia 65 wywiadów z przedsiębiorcami pochodzącymi z różnych krajów i reprezentującymi pierwsze i drugie pokolenie imigrantów. Wyniki uzyskane w pierwszej części projektu posłużą do sformułowania hipotez, które następnie zostaną zweryfikowane w badaniu ankietowym. Dzięki temu uzyskamy dogłębną wiedzę dotyczącą badanych grup, będziemy także mogli porównać je pomiędzy sobą pod względem rodzajów podejmowanych działań przedsiębiorczych, strategii, kompetencji kulturowych.

Rezultatem projektu będzie opis wzorów działań przedsiębiorczych imigrantów, ich uwarunkowań, oraz znaczenia dla procesów integracji ze społecznością kraju przyjmującego (w tym wypadku Polski). Dogłębna wiedza może pomóc w społecznej i ekonomicznej adaptacji migrantów do warunków kraju przyjmującego, a w dalszej perspektywie – może być źródłem wskazówek dla polityki migracyjnej.

Beata Glinka – kierownik projektu

Beata Glinka

Beata Glinka jest profesorem nauk ekonomicznych, pracuje na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pełni funkcję Prodziekana ds. Nauki i Relacji oraz kierownika Katedry Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania. Specjalizuje się w problematyce przedsiębiorczości, kulturowego kontekstu przedsiębiorczości i zarządzania, a ostatnio przedsiębiorczości imigrantów (książka „Przedsiębiorczość polskich imigrantów w USA. Etnicznie, lokalnie, globalnie” Warszawa: Poltext 2013). Odbywała staże badawcze i dydaktyczne w USA (Columbia University, George Mason University) i Europie (Szwecja, Węgry i inne).

Adam Jelonek

Prof. dr hab. Adam W. Jelonek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie. Pełnomocnik Rektora ds Internacjonalizacji. Kierownik Katedry Azji Wschodniej i Południowej w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Studia podyplomowe MBA na Uniwersytecie Illinois. Politolog, socjolog, specjalista w zakresie zarządzania. Jego zainteresowania naukowe obejmują antropologię polityczną, teorie zmiany społecznej oraz systemy polityczne Azji Wschodniej. Uzyskał doktorat w zakresie nauk humanistycznych w Instytucie Socjologii UW w 1997. Habilitacja na Wydziale Filozofii i Socjologii UW w 2005. Uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych w 2012 roku. Członek rady programowej Instytutu Konfucjusza w Krakowie. W latach 2010-2014 Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Malezji, Brunei i na Filipinach. Następnie doradca w zakresie polityki zbrojeniowej w Ministerstwie Obrony Narodowej. Działacz podziemnej Federacji Młodzieży Walczącej i Konfederacji Polski Niepodległej.

Agnieszka Brzozowska

Agnieszka Brzozowska – ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, a pracę doktorską obroniła na Wydziale Zarządzania UW. Praca doktorska dotyczyła przedsiębiorczości Wietnamczyków w Polsce. Obecnie pracuje jako Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Jej zainteresowania badawcze dotyczą przedsiębiorczości imigrantów, kulturowego kontekstu przedsiębiorczości oraz metod rozwoju umiejętności przedsiębiorczych.

Renata Czekalska

Dr hab. Renata Czekalska, adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, orientalistka, kulturoznawca, literaturoznawca. Zastępca Dyrektora do Spraw Ogólnych. Kierownik Zakładu Korei. Jej zainteresowania badawcze obejmują: dziedzictwo kulturowe, historię oraz współczesne zagadnienia polityczno-społeczne Azji Południowej, a także teorię i pragmatykę przekładu literackiego oraz jego funkcję w komunikacji międzykulturowej. Autorka trzech monografii, a także kilku antologii przekładów poezji polskiej na j. hindi oraz poezji indyjskiej na j. polski. Aktualnie przygotowuje monografię dotyczącą obecności wątków indyjskich we współczesnej kulturze koreańskiej.

Michał Lubina

Dr Michał Lubina, adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Specjalizuje się w naukach społecznych, w zakresie nauk o polityce. Zajmuje się współczesną Birmą oraz stosunkami rosyjsko-chińskimi. Jest autorem pionierskich prac na temat Birmy w Polsce (m.in. pierwszej historii tego kraju oraz jedynej biografii Noblistki Aung San Suu Kyi) oraz pierwszej w Polsce monografii o współczesnych stosunkach rosyjsko-chińskich (Niedźwiedź w cieniu smoka). Pomiędzy VI.2016 a IV.2017 pełnił funkcję pierwszego dyrektora Instytutu Sejonga UJ. Obecnie jest koordynatorem powstającego modułu Azji Południowo-Wschodniej oraz współtwórcą i analitykiem portalu „Puls Azji”.

Julita Majczyk

Julita Majczyk jest doktorem nauk ekonomicznych i adiunktem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku ekonomia oraz University of the West of Scotland Business School na kierunku ekonomia przedsiębiorstw i przedsiębiorczość (Business Economics and Enterprise). Zajmuje się tematyką zachowań przedsiębiorczych, stylami sprawowania władzy, przywództwem i motywowaniem zespołów. Członek międzynarodowej organizacji zrzeszającej  badaczy naukowych European Group for Organizational Studies, EGOS.

Małgorzata Osińska

Mgr Małgorzata Osińska – doktorantka na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP na Yunnan University w Kunmingu, Chiny (2009-2010), stypendystka Ministerstwa Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej (CSC) na Zhejiang University w Hangzhou, Chiny (2011-2017). Otrzymała grant na Hongkong Polytechnic University, Department of Applied Social Science w ramach programu prowadzenia badań dla doktorantów (2015). Jej zainteresowania koncentrują się na interdyscyplinarnych badaniach problemów współczesnych miast oraz związkach przestrzeni z procesami kształtowania się lokalnych tożsamości i zmianami społecznymi.

Agnieszka Postuła

Dr Agnieszka Postułaadiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się antropologią organizacji i prowadzi badania terenowe dotyczące komunikacji, profesji, kultury oraz ról społeczno-zawodowych. Ponadto jej zainteresowania obejmują szkolenia z zakresu budowania zespołu, pracy grupowej, kultury w różnych perspektywach, komunikacji interpersonalnej i negocjacji, co wykorzystuje w swojej pracy trenerskiej i doradczej. Publikuje w językach polskim, angielskim i rosyjskim. Poza Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi gościnne wykłady na uniwersytetach w Hiszpanii, Portugalii, na Węgrzech.

Pierwsze spotkanie zespołu badawczego

Przedsiębiorczość imigrantów – pierwsze spotkanie zespołu badawczego

W Krakowie, 30 czerwca 2017 roku po raz pierwszy spotkali się przedstawiciele zespołu naukowego projektu „Przedsiębiorczość imigrantów z Dalekiego Wschodu w Polsce”. Tworzą go badacze z Wydziału Zarządzania UW oraz Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. W jego skład wchodzą prof. dr hab. Beata Glinka (kierownik projektu), prof. dr hab. Adam W. Jelonek (kierownik projektu ze strony UJ), dr hab. Renata Czekalska, dr Julita Majczyk, dr Agnieszka Postuła, dr Michał Lubina oraz mgr Małgorzata Osińska.

Projekt ma na celu dogłębną charakterystykę działań przedsiębiorczych podejmowanych w Polsce przez imigrantów z pięciu państw Dalekiego Wschodu: Wietnamu, Chin, Indii, Korei Południowej i Filipin. Badanie jest finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 11.

Zainteresownaych projektem zapraszamy do kontaktu na:

projektimigranci2017@gmail.com