pulsie Azji Południowej

Regulamin serwisu Puls Azji

 

 • 1

Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin określa zasady, na jakich udostępniane są treści w Serwisie pulsazji.pl (zwanym dalej Serwisem), będącym internetową platformą wymiany opinii pomiędzy ekspertami, których zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień Azji i Bliskiego Wschodu (zwanymi dalej Autorami). W szczególności regulamin określa  ogólne zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
 2. Poprzez fakt korzystania z Serwisu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Administratorem Serwisu jest East Analytics s.c., z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 17, o numerze NIP 6762512109, REGON 36518351. W ramach świadczenia usługi Administrator dostarcza oprogramowanie umożliwiające Autorom zamieszczenie i publiczne udostępnienie treści przeznaczonych dla Serwisu oraz zapewnia jego bieżące funkcjonowanie.
 • 2
 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności w sposób zapewniający poszanowanie praw własności intelektualnej.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, kompletność oraz przydatność dla Użytkownika zamieszczanych w Serwisie informacji, jak również za skutki wykorzystania informacji zawartych w Serwisie. Opinie wyrażane w Serwisie są publikowane na wyłączną odpowiedzialność Autorów. Administrator nie gwarantuje także nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu lub jego poszczególnych części. Przerwy bądź zakłócenia mogą być spowodowane w szczególności: koniecznością napraw, rozbudowy lub modyfikacji Serwisu bądź działaniami siły wyższej lub osób trzecich, które są niezależne od Administratora.
 • 3
 1. Wszelkie treści prezentowane w Serwisie, w szczególności teksty, zdjęcia, elementy graficzne, materiały multimedialne, objęte są ochroną prawno-autorską. Przyjęty w Serwisie wybór i układ treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
 2. O ile nie zaznaczono wyraźnie inaczej, wszystkie prawa do treści zamieszczonych w Serwisie, w tym prawa do tekstów, zdjęć, elementów graficznych oraz układu Serwisu są zastrzeżone. Prawa autorskie do zamieszczonych w Serwisie treści przysługują bądź Administratorowi Serwisu bądź Autorom tekstów, bądź osobom trzecim, z którymi Administrator Serwisu zawarł stosowną umowę lub które wykorzystywane są na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Korzystanie z treści przez Użytkownika nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów. Użytkownik może korzystać z zawartych w Serwisie jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie jest dopuszczone przez obowiązujące przepisy lub Administrator Serwisu bądź inny uprawniony podmiot wyraził na to wyraźną zgodę. Kopiowanie, opracowywanie lub dalsze udostępnianie treści wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora Serwisu lub podmiotu uprawnionego.
 • 4
 1. W ramach świadczenia usług Administrator Serwisu zbiera i przetwarza dane, niebędące danymi osobowymi, niezbędne do świadczenia tych usług, w tym informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Informacje o Użytkownikach gromadzone są wyłącznie do własnego użytku Administratora.
 2. Administrator używa mechanizmu cookies, który umożliwia zapisywanie niewielkich informacji na urządzeniu końcowym Użytkownika, wysyłanych przez przeglądarkę przy każdorazowym połączeniu się ze stronami Serwisu z tego urządzenia (komputera, tabletu, smartphone’a itp.), jednak bez identyfikacji tożsamości Użytkownika. Pliki cookies stosowane są w celu usprawnienie działania Serwisu oraz zbierania anonimowych statystyk, pozwalających poznać sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników i w konsekwencji modyfikować zawartość i funkcjonalności Serwisu. Blokowanie plików cookies możliwe jest przez zmianę ustawień przeglądarki.
 • 5

Wszelka korespondencja w sprawach związanych z korzystaniem Serwisu winny być kierowane na adres mailowy kontakt@pulsazji.pl.

 • 6
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Serwisu.
 2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w każdym czasie. Zmiany te wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkownika z chwilą ich opublikowania, a korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oznacza akceptację tych zmian.